Jessie

深信人的一生只有自己能伴自己一生,在孤獨中尋找認同,在異鄉體會孤寂,持續地在世界的洪流中尋找靈魂的容身之處。現居加拿大法語區蒙特婁 IG: https://www.instagram.com/jessies.freckles/

  • 50 posts
  • Canada